Widnet Solutions

Секој тим е група на луѓе. Но, не секоја група на луѓе е тим.

Софтверскиот систем обезбедува структура. Структурата дава преглед, ја покажува реалната состојба, што е основа за добра комуникација и постигнување на поставените цели на компанијата.

Сепак, без свесност за поврзаноста, транспарентноста, вклученоста на луѓето во процесот на креативност и иновација, системска перцепција и развој на луѓето, организацијата не може да се потпре на мотивирани луѓе кои ќе се чувствуваат како дел од организацискиот систем.
Без мотивирани луѓе да се чувствуваат како дел од организацискиот систем, не е реално организацијата да очекува да постигне напредок и развој.

Балансот помеѓу хиерархиското водство и внимателното лидерство е клучно за здравјето на една организација. Секако, важни се целите, завршувањето на задачите, делегирањето, споделувањето информации, донесувањето одлуки и профитот.

Организацијата ќе напредува само ако луѓето остварат личен напредок. За да се случи тоа, потребни се инвестиции на време, пари и енергија за да се развијат внимателни лидери.

Практиката покажува дека современите бизниси, кои се стремат кон одржлив развој, вложуваат многу во личниот развој на вработените. Само оваа долгорочна инвестиција се покажа како поврат, бидејќи мотивира развој на лична, еколошка и системска свест кај секој вработен.

Луѓето се движечката сила на организацијата. Тие го создаваат, придвижуваат и одржуваат бизнисот. Без луѓе, компанијата би била само празна зграда.

Марина Анчевска
Извршен директор, мастер обучувач на НЛП, деловен тренер,
Писател, трансформациски претприемач

Our software consists of 11 modules with more sub-modules. The main software contains the following modules: Recruitment tool, Absences, Performance management (sales and individual goals), Salaries, E- learning platform, Library and testing, Business trips, Working time recordings, User management, My profile, Organizational structure

OUR MISSION:

WE HELP BUSINESSMEN TO DOUBLE THEIR ANNUAL GROWTH BY DELIVERING OPTIMAL HUMAN CENTRIC TECH PRODUCTS AND RELATED SERVICES.